confessions

hesapci

Okur  · 21 Haziran 2018 Perşembe

  1. cevaplar8
  2. takipçi 2
  3. puan 872

kısa çalışma ödeneği nedir?

hesapci
Kısa çalışma ödeneği işyerlerinde çalışmanın tamamen veya kısmi olarak en az dört hafta durdurulması durumlarında devreye giren bir imkandır. Kısa çalışma ödeneği tahmin edeceğiniz gibi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Bu salgın ile birlikte ülkede genel ekonomik, sektör veya bölgesel krizlerde işletmelere tanınan bir haktır. Kısa çalışma ödeneği iş yerinden çalışanlara 3 ayı geçememek koşuluyla sigortalılara çalışmadıkları zamanlar için gelir desteği sağlayan bir sistemdir.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru belirli koşulları sağlaması durumunda işveren tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar tarafından her hangi bir başvuru yapılmamaktadır.

yüzde hesaplama nasıl yapılır?

hesapci
Bir sayının yüzdesini hesaplamak için belirlenen yüzde oranı ile çarparak kolayca bulabilirsiniz.

Yüzde hesaplama formülü: Yüzdesi = Sayı x Yüzde Oranı

Yüzde hesaplamaya örnek olarak 100 sayısının %20'sini bulalım. Buna göre hesaplama 100 x 0,20 = 20 şeklinde yapılarak 20 sonucu elde edilir.

Bir sayının yüzde oranı kadar fazlasını hesaplama

Bir sayının yüzde oranı kadar arttırılması için hesaplamada yüzde oranına 1 eklenerek çarpılır.

Yüzde artış formülü: Fazlası = Sayı x ( 1 + Yüzde Oranı)

Verdiğim örnekten yola çıkarak hesaplama 100 x ( 1 + 0,20 ) = 120 şeklinde olur ve 100 sayısının %20 fazlası 120 olarak hesaplanır.

Bir sayının yüzde kadar azını hesaplama

Bir sayının bir yüzde oranı kadar azaltmak istediğinizde sayıyı 1 eklenen yüzde oranına bölmeniz gerekir,

Azı için hesaplamanın formülü: Azı = Sayı / ( 1 + Yüzde Oranı)

Yine örnekten yola çıkarak hesaplama 100 / ( 1 + 0,20 ) = 83,33 şeklinde olacaktır. Buradaki hesaplama sayının yüzdesi kadar eksiği ile karıştırılmamalıdır.

Eğer bir sayının yüzdesi kadar eksiğini hesaplamak isterseniz;

Hesaplama formülü: Eksiği = Sayı - ( Sayı x Yüzde Oranı )

Örnekteki değerlere göre hesaplama 100 - ( 100 * 0,20 ) = 80 şeklinde olur.

İki sayı arasındaki yüzde oranını hesaplama

İki sayı arasındaki yüzde oranını bulmak için;
Hesaplama formülü: Yüzde = ( 1. Sayı / 2. Sayı ) x 100

Buna göre 100 ve 20 arasındaki yüzde hesaplama ( 100 / 20 ) * 100 = 500 buna göre 100 sayısı 20 sayısının %500'ü olduğu hesaplanır. Sayıların yerini değiştirirsek, yani 20 sayısının 100 sayısındaki yüzdesini hesaplamak için yine aynı formülden ( 20 / 100 ) * 100 = 20 olarak hesaplanır. Buna göre 20 sayısı 100 sayısının %20'si olarak bulunur.

İki sayı arasındaki değişim yüzdesini hesaplama

İki sayının arasındaki değişim yüzdelerini hesaplamak için sayıların arasındaki fark alınarak oran alınmak istenene bölünmesiyle bulunur.

Hesaplama formülü: Değişim = ( 1. Sayı - 2. Sayı ) / (1. Sayı yada 2. Sayı) * 100

Örnekteki rakamlara göre 100 sayının 20 sayısına değişimi (( 100 - 20 ) / 100 ) x 100 = 80 olarak hesaplanır.

kredi maliyet oranı nasıl hesaplanır?

hesapci
Yıllık maliyet oranı hesaplamasında bankalar ve internet araştırmalarında farklı uygulamalar olduğu gözlenmektedir. Yıllık maliyet oranı hesaplama formülü olarak farklı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ancak BDDK bu farklı uygulamaların önüne geçmek için kanun çıkarıldığında bu hesaplamanın nasıl yapılması gerektiğini resmi gazetede yayınlamıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150528-2-1.pdf

Ayrıca BDDK bu oranın nasıl açıklanması gerektiğini de düzenlemiştir. Buna göre yıllık maliyet oranı dört hane içerecek şekilde açıklanma zorunluluğu getirmiştir.

Yıllık maliyet oranı hesaplama formülü


Formüllerde görüldüğü üzere bazı araçları kullanmadan yıllık maliyet oranı hesaplama yapmak pek kolay değildir. Bunun yerine internet üzerinde kullanabileceğiniz araçlarla kolayca hesaplama yapabilirsiniz.

Faiz oranı ve masrafları da girerek yıllık maliyet oranı hesaplama yapabileceğiniz en iyi araçlar:

https://nekredisi.com/yillik-maliyet-orani-hesaplama/
https://www.hesapkurdu.com/ihtiyac-kredisi/h/yillik-maliyet-orani-hesaplama

kdv beyan dönemi ne zaman?

hesapci
KDV mükellefi olan tüm kurum ve kuruluşlar tahsil ettikleri ve ödedikleri kdv tutarlarını devlete beyan etmekle yükümlüdür. Kurumlar bunu belli dönemlerde belli bilgileri içeren KDV beyannamesi düzenleyerek yapar.

KDV ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince vergilendirme dönenimi izleyen ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenleyerek beyan etmek zorundadır.

Eğer kurum ve kuruluşların tahsil ettiği kdv ödediği kdv'den yüksek ise beyan edilen kdv tutarı beyanname verilen ayı takip eden ayın yirmi dördüncü günü ödenir.

kdv matrahı nedir?

hesapci
KDV oranları mal ve hizmet teslimlerinin bedelleri üzerinden hesaplanır. Kdv hesaplamasının yapılabilmesi için uygulanacak bir bedel olmalıdır. Bu bedel kdv matrahı olarak adlandırılır.

KDV hariç olarak belirlenen tutar kdv matrahına eşittir. Kdv dahil tutardan matrah belirlemek için uygulanan kdv oranına bölünerek bulunur.

Hesaplanan KDV

Muhasebe uygulamaları ve hesap düzeninde de yer alan hesaplanan kdv, kurumların mal ve hizmet teslimlerinden tahsil ettiği kdv tutarlarına verilen isimdir.

Bir firma bir fatura düzenlediğinde faturada yer alan kdv tutarı firmanın kasasına girmez. Aslında firma bu tutarı sizin adınıza devlete ödemek üzere sizden tahsil eder. Tahsil ettiği kdv tutarlarını devlete ödemekle yükümlüdür.

İndirilecek KDV

Gerçek kişiler haricinde tüm kdv mükellefi olan kurum ve kuruluşlar satın aldıkları mal ve hizmetler için kdv öder. Bu kurum ve kuruluşlar ödedikleri bu kdv tutarlarını muhasebe kayıtlarında indirilecek kdv adında bir hesapta takip eder. Bu tutarları devlete ödeyecekleri tahsil edilen kdv tutarından düşerek kalan kısmı öderler.